در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۷۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب