در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حسابداری مالیاتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حسابداری مالیاتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند حسابداری مالیاتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب