در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کارهای فنی عمومی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کارهای فنی عمومی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند کارهای فنی عمومی را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارهای فنی عمومی را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارهای فنی عمومی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۶%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴%
کاربران منتخب