در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نقشه کشی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نقشه کشی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقشه کشی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نقشه کشی را بصورت متوسط و حدود ۴۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نقشه کشی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۵%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب