در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Text Analytics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Text Analytics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Text Analytics را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Text Analytics را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Text Analytics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب