در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Thermodynamics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Thermodynamics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Thermodynamics را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Thermodynamics را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Thermodynamics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب