در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تدریس خصوصی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس خصوصی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۱%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۹%
کاربران منتخب