در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا تدریس خصوصی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس خصوصی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت متوسط و حدود ۶۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تدریس خصوصی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۶۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۸%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب