در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Unity را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Unity را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unity را بصورت مبتدی و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unity را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unity را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب