در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Unreal Engine 3 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Unreal Engine 3 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unreal Engine 3 را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Unreal Engine 3 را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Unreal Engine 3 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب