در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Vagrant را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Vagrant را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Vagrant را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Vagrant را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Vagrant را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب