در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Virtual Desktop Infrastructure را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Virtual Desktop Infrastructure را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Virtual Desktop Infrastructure را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Virtual Desktop Infrastructure را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Virtual Desktop Infrastructure را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب