در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Visual Paradigm را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Visual Paradigm را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Paradigm را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Paradigm را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Visual Paradigm را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
کاربران منتخب