در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Web Application Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Web Application Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Web Application Design را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Application Design را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Web Application Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب