در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا تولید محتوای وب را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تولید محتوای وب را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تولید محتوای وب را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تولید محتوای وب را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تولید محتوای وب را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب