در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Web Crawling را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Web Crawling را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Crawling را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Web Crawling را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Crawling را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب