در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ساخت وبسایت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ساخت وبسایت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ساخت وبسایت را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ساخت وبسایت را بصورت متوسط و حدود ۸۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ساخت وبسایت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب