در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Windows Store Apps را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows Store Apps را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Windows Store Apps را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Windows Store Apps را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows Store Apps را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب