در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Wso2 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Wso2 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Wso2 را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Wso2 را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Wso2 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب