در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا eBusiness Suite را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که eBusiness Suite را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند eBusiness Suite را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند eBusiness Suite را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند eBusiness Suite را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب