سیده اسماء نبوی تورانسرائی

سیده اسماء نبوی تورانسرائی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۷مهارت
گیلان | رشت
کارشناس
گوهرآب
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رشت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس
گوهرآب
به دلیل وضعیت نابسامان شرکت و عدم پرداخت حق و حقوق از ادامه همکاری منصرف شدم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات