ابوالفضل غفاری

ابوالفضل غفاری

زیردیپلم

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات