حدیث باباجانی

حدیث باباجانی

حسابدار

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت فاران
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی
دانشگاه رازی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
حسابدار
شرکت فاران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات