جعفر پایداری نسب

جعفر پایداری نسب

دانشجوی ارشد

۱۱۲ارتباط ۱۷مهارت
لرستان | دورود
نصاب
شرکت مس درالو کرمان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد دورود
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد دورود
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت دولتی
-
دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
-
دیپلم MBA کارآفرینی
-
دیپلم جوشکاری
-
دیپلم آتش نشانی ایمنی بهداشت
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
نصاب
شرکت مس درالو کرمان
به عنوان نیروی نصاب شرکت سازه های معدن
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
نیروی فنی
شرکت اطلس مال
نیروی فنی شرکت
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
نصاب
شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه
به عنوان نیروی نصاب مخازن وسازه های فاز دوم پتروشیمی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
نصاب
بازار بزرگ ایرانمال
به عنوان نیروی نصاب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
امور فرهنگی
کمیته امداد امام خمینی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مسئول نیروی انسانی
پایگاه بسیج دانشجویی
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
رنگ کار
مترو تهران
۱۳۸۵ - ۱۳۹۶
فنی
کیسون
نیروی فنی
مهارت ها
| ۵۶نفر
محمد شالومجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکی
| ۵۴نفر
محمد شالومجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکی
| ۵۱نفر
محمد شالومجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکی
| ۵۱نفر
مجید ناصرینسرین قنواتیمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکی
| ۴۹نفر
مجید ناصرینسرین قنواتیمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکی
| ۴۸نفر
مجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکیاکبر افتخاری
| ۴۸نفر
محمد شالومجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکی
| ۴۷نفر
مجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکیاکبر افتخاری
| ۴۵نفر
مجید ناصریمحمود علی پورحسین جغراتیاننوشآ فرین آقابکیاکبر افتخاری
| ۱۸نفر
محمد شالوحسین جغراتیاناکبر افتخاریمریم شجاعیمریم حجازی مطلق
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
اماده جهت انجام کارهای اداری.مدیریتی. شرکتی.ساخت ونصب سازه های فلزی.