مهناز عطایی

مهناز عطایی

کارشناسی حسابداری دولتی

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش
بهروش
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر فروش
بهروش
مهارت ها
| ۲نفر
ابوالفضل تنومند
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات