سید محمد سمایی

سید محمد سمایی

دیپلم مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | ملکان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق الکترونیک
توضیحات