مرتضی ناصری

مرتضی ناصری

کارشناسی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی دامپزشکی علوم آزمایشگاهی
توضیحات