علی قهرمانی

علی قهرمانی

کارشناس استاندارد

۴ارتباط ۱۹مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی
سازمان استاندارد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوتکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی
سازمان استاندارد
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات