بهزاد حسن پور

بهزاد حسن پور

full stack web developer

۱ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
مهارت ها
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
| ۱نفر
محمد یزدان پناه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات