رامین اهویی

رامین اهویی

مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق

۰ارتباط ۶مهارت
فارس | فیروزآباد
تکنسین برق و ابزار دقیق
شرکت پروسرو ایران کیش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی میمند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمند
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
تکنسین برق و ابزار دقیق
شرکت پروسرو ایران کیش
پروژه‌ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
ساخت و راه اندازی WHCPیا پانل سرچاهی میدان ازادگان در اهواز شرکت OEID
ساخت و راه اندازی ۱۵ عدد تابلو سرچاهی واقع در اهواز و در میدان نفتی ازادگان ک میدان مشترک با کشور عراق است
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ساخت و راه اندازی WHCPسکوهای از پارس جنوبی مربوط ب شرکت صدرا
ساخت و راه اندازی تابلوهایی سرچاهی سکوهای
13A.B.C.D.22.24.14C.D
پارس جنوبی مربوط ب شرکت صدرا (بمدت ۲۰روز برای راه اندازی هر کدام از سکوهای رو دریا بودم)
۱۳۹۶
راه اندازی پکیج تزریق مواد شیمیایی مربوط ب شرکت صدرا با هماهنگی شرکت TESCO
راه اندازی و رفع اشکال پکیج هایی تزریق مواد شیمیای مربوط ب سکوهای
13A.B.C.D.22.24.14C.D
مربوط ب شرکت صدرا واقع در یارد صدرا در بوشهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات