مرضیه رستگار

مرضیه رستگار

کارشناسی بهداشت محیط

۷۴ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
عضو غیر اجرایی هیئت مدیره
شرکت اورنگ سلامت رامان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی بهداشت محیط
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
عضو غیر اجرایی هیئت مدیره
شرکت اورنگ سلامت رامان
و مسئول فنی شرکت
۱۳۹۷ اکنون
مشاور بهداشت و ایمنی
رستوران cincere
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدرس زبان ترکی استانبولی
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدرس زبان ترکی استانبولی
آموزشگاه زبان تهران
۱۳۹۷ اکنون
ممیز بهداشتی
دفتر خدمات سلامت منطقه 14
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مسئول فنی
شرکت بوستان اکسیر یاران
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ممیز بهداشتی
دفتر خدمات سلامت لواسانات
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس بهداشت محیط
مرکزبهداشت شهرستان علی آباد کتول
به دنبال فرصت شغلی مناسب می باشم
پروژه‌ها
۱۳۹۷
پروژه چکاب سلامت جهت شرکت هنکل
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهر جغتای و ارتباط آن با عوامل جغرافیایی با استفاده از GIS در سال 91
درجه کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بررسی وضعیت بهداشت محیطی دبیرستانهای دخترانه شهرستان گنبد کاووس درسال92
درجه کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مهارت ها
| ۴۵نفر
موسی فروغی مقدممجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانه
| ۴۴نفر
مجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانهامیر حمیدیان
| ۴۳نفر
موسی فروغی مقدممجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانه
| ۴۳نفر
مجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانهرسول قهری
| ۴۲نفر
موسی فروغی مقدممجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانه
| ۴۱نفر
مجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانهرسول قهری
| ۴۰نفر
مجید ناصریشاهین رئیس زادهمحمود علی پورمکی شریفی ریحانهرسول قهری
| ۳۸نفر
مجید ناصریمحمود علی پورمکی شریفی ریحانهرسول قهریعلی نوروزی
| ۳۸نفر
مجید ناصریمحمود علی پورمکی شریفی ریحانهرسول قهریعلی نوروزی
| ۱۷نفر
مکی شریفی ریحانهرضا غفاریفرزاد فلاح زارعمهدی کریم زادهمحمد عبدالهی
| ۱۷نفر
شاهین رئیس زادهمکی شریفی ریحانهرضا غفاریفرزاد فلاح زارعمهدی کریم زاده
| ۱۷نفر
شاهین رئیس زادهرضا غفاریفرزاد فلاح زارعمهدی کریم زادهمحمد عبدالهی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دورهttc تربیت مدرس جهت تدریس ترکی استانبولی
توضیحات
قادر به فعالیت و سکونت در شهرهای تهران ، ساری و گنبد کاووس می باشم
شماره تماس: 09035246761