مرضیه حمزه ای

مرضیه حمزه ای

شیمیست

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
فارغ التحصیل کارآموز
داروسازی عبیدی
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
فارغ التحصیل کارآموز
داروسازی عبیدی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات