عباس درویشی چاری

عباس درویشی چاری

کارشناسی حسابداری مالی

۵ارتباط ۵مهارت
مازندران | بابل
مسئول رایانه و پیگیری املاکو موقوفات
هلال احمر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راه دانش
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راه دانش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
مسئول رایانه و پیگیری املاکو موقوفات
هلال احمر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۶
مسول امور فرهنگی سپاه
هلال احمر
ادامه دارد
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات