حامد حسینی

حامد حسینی

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۷مهارت
مرکزی | تفرش
ABAP Developer
ناب پلاستیک
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد تفرش
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد تفرش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ABAP Developer
ناب پلاستیک
بدلیل الودگی های بیش از حد کارخانه اومدم بیرون
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ABAP Developer
ناب پلاستیک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
Academic
بیمه تامین اجتماعی
۹ ماه در بیمه به صورت پیمانی مشعول ب کار بوودم
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات