پارس ویتایگر

پارس ویتایگر

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات