احمد مهدی زاد

احمد مهدی زاد

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۱مهارت
ایلام | ملک شاهی
کمک انبار
فراسان . مهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی باختر ایلام
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی باختر ایلام
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کمک انبار
فراسان . مهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات