غلامرضا مکوندی

غلامرضا مکوندی

driving

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | شوشتر
دکلبان
شرکت عملیات اکتشاف نفت
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم میکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
دکلبان
شرکت عملیات اکتشاف نفت
۱۳۹۵ اکنون
رافنیک
شرکت تامین دکل صبا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
رافنیک
شرکت نفت گاز پرشیا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
رافنیک
تامین دکل صبا
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
واشکول
PEDEX
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
H2S SERVICE DIVISION
رافنیک در شرکت تامین دکل صبا
H2S SERVICE DIVISION
رافنیک در شرکت نفت گاز پرشیا
توضیحات