مها لویمی

مها لویمی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۳ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
توضیحات