محمدرضا قمری

محمدرضا قمری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱۷ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
توضیحات