سمیه عبدالی

سمیه عبدالی

کارشناسی ارشد ریاضی مالی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | بهارستان
کارشناسی ارشد دانشگاه شیخ بهایی
تحصیلات
دانشگاه شیخ بهایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
توضیحات