علیرضا فتاحی

علیرضا فتاحی

کارشناسی مکانیک جامدات

۰ارتباط ۰مهارت
بوشهر | برازجان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز برازجان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز برازجان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
توضیحات