میلاد رضایی

میلاد رضایی

دیپلم علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پاکدشت
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات
مهارت ها
توضیحات