علی احمدی

علی احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

۴ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
توضیحات