پوریا محمدی کاوسی

پوریا محمدی کاوسی

مدیر فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۱۹مهارت
تهران | رباط کریم
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
شرکت حفارماشین شیراز
کارشناسی دانشگاه ایلام
تحصیلات
دانشگاه ایلام
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
100118921708
۱۳۹۵
موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
10011891035
۱۳۹۵
موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
10011891235
VISUAL BASIC
۱۳۸۹
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
6384560
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
شرکت حفارماشین شیراز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
تکنسین شبکه
شرکت فاراتل کرمانشاه
کاردان شبکه در شرکت فاراتل (تجهیزات UPS)
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
تکنسین شبکه
شرکت کیسون
تکنسین شبکه در پروژه ساخت سد مرزن آباد شمال
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در شرکت حفارماشین شیراز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در شرکت حفارماشین شیراز
اجرای نرم افزار مالی و اداری در شهر های دیگر و کشور های تاجیکستان، اتریش، آلمان و چین
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
بانک خازن
تکنسین شبکه در شرکت فاراتل کرمانشاه
کاهش هزینه شرکت و حفاظت در برابر نوسانات برق
پروژه‌ها
۱۳۹۱-۰۷
آموزش مقدماتی تا پیشرفته BIOS
دانشگاه ایلام

پوریا محمدی کاوسی مهندس محسن کارخانه
۱۳۸۸-۰۶
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کریو کنترل
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در شرکت حفارماشین شیراز
توضیحات
سابقه بیمه ۵ سال