فرشاد میو ه چیان

فرشاد میو ه چیان

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
توضیحات