هادی مجدی

هادی مجدی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۷ارتباط ۵مهارت
اردبیل | اردبیل
مسئول فنی
مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی مزمن روان پویای اردبیل
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مسئول فنی
مرکز ویزیت در منزل بیماران روانی مزمن روان پویای اردبیل
۱۳۹۶ اکنون
روانشناس بالینی
کلینیک روانشناسی و مشاوره استاد شهریار
روانشناس بالینی خصوصی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
پژوهشگر طرح تحقیقی
دانشگاه محقق اردبیلی
بررسی پروفایل آسیب شناسی روانی نوجوانان و شیوع اختلالات روانی در بین آنها
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نقش حساسیت پردازش حسی، کارکردهای شناختی و کیفیت خواب در پیش بینی پروفایل روان آسیب شناختی نوجوانان
پژوهشگر طرح تحقیقی در دانشگاه محقق اردبیلی
طرح پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی در حیطه آسیب شناسی روانی نوجوانان و شیوع اختلالات روانی در جامعه نوجوانان اردبیل.

هادی مجدی دکتر عطادخت و مجدی.
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۸
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری، تنظیم هیجان شناختی و نارسایی های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی و افراد بهنجار
مجله روان پرستاری ایران
۱۳۹۶-۰۱
مقایسه بدکارکردی های نوروسایکولوژی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار شهر اردبیل در بهار سال 1395
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۳۹۴-۰۶
نقش ویژگی‌های شخصیتی، سیستم های مغزی رفتاری و سبک های دلبستگی در پیش بینی میل جنسی افراد متاهل
مجله نسیم تندرستی دانشگاه ساری
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجان در دانشجویان با و بدون نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی
مجله روانشناسی بالینی و شخصیت
در دست چاپ

هادی مجدی مجدی، حضرتی، صبحی و عطادخت.
مقایسه توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص
دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری
در دست چاپ
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارگاه توانبخشی شناختی افسردگی و اضطراب
درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه محقق اردبیلی
کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس فکری
درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه محقق اردبیلی
توضیحات