ابااباباب ابابابااباب

ابااباباب ابابابااباب

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
توضیحات