محمد حسین دهاقین

محمد حسین دهاقین

کارشناسی زمین شناسی

۹ارتباط ۱۰مهارت
اصفهان | خوانسار
فیلمبردار
ستاد مرکزی راهیان نور کشور
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی زمین شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
GIS
دانشگاه خوارزمی
دارای مدرک گذراندن دوره gis
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
فیلمبردار
ستاد مرکزی راهیان نور کشور
فیلمبرداری و تدوین چند مستند و تیزر و کار در مرکز چندرسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کشور
مهارت ها
| ۳نفر
سونیا امینیامیر رضا نوعی
| ۳نفر
سونیا امینیامیر رضا نوعی
| ۳نفر
سونیا امینیامیر رضا نوعی
| ۳نفر
سونیا امینیامیر رضا نوعی
| ۳نفر
سونیا امینیامیر رضا نوعی
| ۳نفر
سونیا امینیامیر رضا نوعی
| ۲نفر
امیر رضا نوعی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات