محسن رنجبر

محسن رنجبر

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
توضیحات