فائزه سمندری بحرآسمان

فائزه سمندری بحرآسمان

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | جیرفت
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات