صوفیا خسروی

صوفیا خسروی

کارشناسی آسیب شناسی اعتیاد

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات