مسعود واشقانی فراهانی

مسعود واشقانی فراهانی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات